Κυριακή 8 Νοεμβρίου 1959

ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΑΝΕΚΗΡΥΧΘΗ ΕΥΕΡΓΕΤΙΣ ΤΟΥ ΜΑΝΕΣΙΟΥ

ΕΔΩΡΗΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ


Η κ. Κατίνα Τζελέπη, ομογενής εγκατεστημένη από πολλών ετών εις Αμερικήν, δι’ άλλην μίαν φορά ευηργέτησε την ιδιαιτέραν της Πατρίδα, προσφέρασα το ποσόν των 21.000 δραχμών, δια του οποίου και εφωδιάσθη το σχολείον με κινηματογράφον και γεννήτριαν. Η εκλεκτή συμπολίτης, η εξαίρετος πατριώτισσα, η μεγάλη ευγεργέτις, η οποία διέπεται από ανώτερα φιλανθρωπικά και διακρίνεται δια την πλατυτέραν φιλανθρωπικήν δράσιν της, διότι κατ’ επανάληψιν έχει προσφέρει πολλά τόσον εις την γενέτειράν της όσον και εις πολλά άλλα μέρη της Πατρίδος μας, αξίζει των πιο θερμών συγχαρητηρίων και δυνάμεθα να την προβάλωμεν ως υπόδειγμα προς μίμησιν. Η γενναιοδωρία της ως άνω ευεργέτιδος, είθε να εύρη και άλλους μιμητές δια την κατασκευήν κοινωφελών έργων, ίνα ούτω δυνηθώμεν να ανεβάσωμεν την Ελληνικήν επαρχίαν εις το επίπεδο που πρέπει και επιβάλλεται. Το κράτος και οι πνευματικοί άνθρωποι οι οποίοι εξεπήδησαν από το «Ελληνικό Χωριό» ας στρέψουν την προσοχήν των εις αυτό. Τούτο είναι επιτακτική ανάγκη δια να αποτελέση άμυναν κατά της καταχθονίου προσπαγάνδας τόσων εχθρών της Πατρίδος μας.