Κυριακή 19 Ιουλίου 1959

Ο Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ., τ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ

Η γενομένη θερμωτάτη υποδοχή – Το παρατεθέν γεύμα εις τον «Χελμόν» -

Επίσκεψις εις τας Ι.Μ.Αγ. Λαύρας, Μ. Σπηλαίου και του Τόπου του Μαρτυρίου.

ΕΣΥΝΟΔΕΥΕΤΟ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ

Την προπαρελθούσαν Κυριακήν 5ην τρέχοντος αφίχθη εις την πόλιν μας ο επιφανής συμπατριώτης πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τέως πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος μετά της κυρίας του, της Α.Ε. του Πρεσβευτού του Καναδά εν Ελλάδι  και του κ. Ευσταθίου Σπηλιωτόπουλου γενικού γραμματέως του Ερυθρού Σταυρού. Τους εξόχους ξένους μας, οίτινες έφθασαν την 5ην μ.μ., αφού πρότερον επεσκέφθησαν την Ιεράν Μονήν Μεγάλου Σπηλαίου και εγευμάτισαν εις Ζαχλωρού, υπεδέχθησαν εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν ο Δήμαρχος κ. Τάκης Γεωργακόπουλος μετά του Προέδρου κ. Αντωνίου Χρυσανθακόπουλου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι αρχών και Σωματείων της πόλεως και πλήθη κόσμου. Μετά την υποδοχήν οι επίσημοι ξένοι κατέλυσαν εις το ξενοδοχείον «Χελμός» οπόθεν αργοτέρον εξήλθον επισκεφθέντες πεζοί τον τόπον της εκτελέσεως και το δημοτικόν σχολείον.


Το εσπέρας παρετέθη προς τιμήν των παρά του Δήμου, δείπνον εις την αίθουσα του ειστιατορίου «Χελμός», εις ο παρεκάθησαν πλην των φιλοξενουμένων και ο Δήμαρχος κ. Τ. Γεωργακόπουλος, ο κ. Αντ.Χρυσανθακόπουλος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Ι. Πατσουράκης, ιατρός και μέλος του Δ.Σ. μετά της κυρίας του, ο κ. Απόστολος Τσεκούρας έμπορος και μέλος επίσης του Δ.Σ. και ο Δ/ντής της «Φωνής» κ. Θάνος Τσαπάρας. Περί το τέλος του δείπνου προσήλθεν και εχαιρέτησε την Α.Ε.τον κ. Πρόεδρον ο Γυμνασιάρχης του γυμνασίου μας κ. Ν. Φωτόπουλος εκ μέρους των κ.κ. καθηγητών του γυμνασίου μας, οίτινες συμμετείχον εις την αυτήν αίθουσαν δείπνου, διδομένου επί τη λήξει του εκπαιδευτικού έτους. Ο κ. γυμνασιάρχης προσεκάλεσε τον κ. Γεωργακόπουλον μετά των συνδαιτημόνων του εις την τράπεζάν του ίνα τους προσφέρη ποτήριον οίνου. Του κ. Προέδρου αποδεχθέντος αι δύο τράπεζαι συνηνώθησαν, μετά σύντομον δε αλλ’ υπέροχον πρόποσιν του κ. Προέδρου ως επίσης και της Α.Ε. του κ. Πρέσβεως του Καναδά οι συνδαιτημόνες παρέμειναν συνδιασκεδάζων με παλαιά Ελληνικά τραγούδια.


Την πρωΐαν της επομένης η Α.Ε. ο κ. Πρόεδρος επεσκέφθη το ενταύθα Κρατικόν Νοσοκομείον εκφράσας την ικανοποίησιν του δια την εν αυτώ τάξιν και ευπρέπειαν συγχαρείς τους αρμοδίους του ιδρύματος. Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος μετά της κυρίας του, της Α.Ε. του Πρέσβεως του Καναδά και του κ. Ευσταθίου Σπηλιωτόπουλου επεσκέφθησαν το ενταύθα ορφανοτροφείον, συνοδευόμενοι παρά των κ.κ. Τ. Γεωργακοπούλου, Δημάρχου μας, Ηλία Βατοπούλου Προέδρου Πρωτοδικών Καλαβρύτων και Αντιπροέδρου του ιδρύματος του Ορφανοτρείου και της κ. Κατίνας συζ. Ιωάννου Πατσουράκη και του κ. Δημ. Φεφφέ θεολόγου. Τους επισήμους υποδέχθησαν εις το ίδρυμα ο Δ/ντής πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Γεωργίου ο αιδε. Ιερεύς Γεώργιος Μπίρμπας. Οι επίσημοι ξένοι επισκεφθέντες το ίδρυμα του οποίου οι τρόφιμοι, ως γνωστόν, ευρίσκονται εις θερινήν άδειαν, εξέφρασαν τον θαυμασμόν των δια το μεγάλο έργον του αειμνήστου Μητροποίτου μας Αγαθόνικου και εν συνεχεία ανεχώρησαν προκειμένου να επισκεφθεί την Μονήν της Αγίας Λαύρας από όπου δια Κάτω Κλειτορίας – Τριπόλεως να επιστρέψωσι εις Αθήνας.


Κατά την διάρκειαν της εδώ παραμονής του ο κ. Γεωργακόπουλος απένειμεν επ’ ευκαιρία της ιδρύσεως του Ερυθρού Σταυρού ως προέδρου αυτού, αργυρά μετάλλεια του Ερυθρού Σταυρού εις τον αντιπρόεδρον της ενταύθα επιτροπής Ερυρθού Σταυρού κ. Λεωνίδαν Παπανδρέου, δικηγόρον και τα μέλη κ.κ. Β. Κωνσταντίνου, ιατρόν και Χαρ. Σταθακόπουλον υπάλληλον ΑΤΕ. Κατάπληξιν προκάλεσε εις πάντας η παρά του κ. Προέδρου βαθεία και σαφής γνώσις των απασχολούντων τον τόπον θεμάτων, των οποίων απολύτως κάτοχος ήτο. Επίσης το σπινθηριζόμενον πνεύμα του και η ακτινοβολία της προσωπικότητός του, όπως και ο καλός και υπροσήγορος χαρακτήρ των λοιπών φιλοξενηθέντων.