Κυριακή 17 Απριλίου 1960

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

δια την επανάστασιν του 1821

ΕΝΑ ΑΛΑΘΗΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ


Και άλλοτε η «Φωνή» εδημοσίευσεν στοιχεία αποδεικνύοντα την μεγάλην αλήθειαν ότι η Επανάστασις του 1821, ήρχισεν από την περιοχήν μας και όχι από οπουδήποτε αλλού ως ένιοι ιστορικοί εκ προσωπικών λόγων προσπαθούν να αποδείξουν. Χαιρώμεθα παρουσιάζοντας σήμερον και νέον ντοκουμέντο ιστορικό, προ του οποίου νομίζομεν ότι οι παραποιηταί της ιστορίας θα πρέπει οριστικώς να σιωπήσουν. Πρόκειται δια το περιεχόμενον εις το εσχάτως εκδοθέν βιβλίον του κ. Νικηφόρου Μοσχοπούλου «Η Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, κατά Τούρκους ιστορικούς, εν αντιπαραβολή και με Έλληνας Ιστορικούς». Ο εκλεκτός συγγραφεύς, μετ’ ενδελεχή μελέτην πολλών συγγραμμάτων, παρουσιάζει και νέα στοιχεία άτινα με άπλετον φως φωτίζουν αγνώστους και σκοτεινάς πτυχάς. Εν εκ τούτων είναι ο «γιαφτάς», ήτοι το αιτιολογικόν του απαγχονισμού του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε’ τοποθετηθέν επί του στήθους της σεπτής σωρού του Εθνομάρτυρος, ως αύτη εκρέματο εις την μεγάλην του Πατριαρχείου Πύλην, όστις «γιαφτάς» ανέγραφεν: «Επί πλέον διεπιστώσθη, ότι ών Μωραϊτης ο ίδιος, ενέχεται τα μέγιστα εις τα ήδη από τινων παραπλανημένων αφρόνων ληστών εκ του πληθυσμού των ραγιάδων της εν Πελοποννήσω Διοικήσεως Καλαβρύτων διαπραχθέντα αντίθετα προς την υπακοήν κακουργήματα. Ούτως απεκαλύφθη πλήρως ότι ο ρηθείς αλιτήριος, γενόμενος η μόνη αιτία της συμφοράς ήτις με την βοήθειαν του Αλλάχ ανομένει τους εν λόγω ληστάς, διέπραξεν επάρατον προδοσίαν ουχί μόνον κατά της υψηλής Κυβερνήσεως αλλά και έναντι του ιδίου αυτού Εθνους. Επειδή κατά ταύτα εδέησε να λείψη ο επάρατος τούτος από του προσώπου της γης, ο ρηθείς προδότης εκρεμάσθη προς παραδειγματισμόν των άλλων». Χρειάζονται και άλλα στοιχεία οι εκ Καλαμών «ιστορικοί;». Εάν ναι ας τα αναζητήσουν, ουχί δια να πεισθούν εκείνοι διότι οι ίδιοι γνωρίζουν την αλήθειαν όσον και εάν θέλουν να την παραποιήσουν, αλλά δια να βεβαιωθούν ότι ουδένα δύνανται να πείσουν με τα αποκυήματα της φαντασίας των.