Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 1967

Σταθμός για τη ζωή της επαρχίας μας η Παγκαλαβρυτινή συγκέντρωσις Πατρών

ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΩΝΗ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΙ, ΕΓΕΡΘΗΤΕ ΚΑΙ ΘΑΡΣΕΙΤΕ!

Του Στρατηγού κ. Δ. Παναγόπουλου - Προέδρου της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως Αθηνών

Ως πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής Ενώσεως εύχομαι όπως το νέον έτος 1967 φέρη εις έκαστον Καλαβρυτινόν, όπου γης ευρίσκεται, υγείαν και ευτυχίαν.

Πρέπει να γνωρίζουν οι αγνοούντες Καλαβρυτινοί, ότι ο μέχρι χθες ιστορικός σύλλογος των εν Αθήναις Καλαβρυτινών μετωνομάσθη εις Παγκαλαβρυτινήν Ενωσιν. Η ανάπτυξις αύτη ήτο αποτέλεσμα του ρεύματος της εν παντί εξελίξεως. Ιδιαιτέρως ήτο αίτημα του παγκοσμίου Καλαβρυτινού συλλογικού πνεύματος. Οι απανταχού Καλαβρυτινοί σύλλογοι και ιδιαιτέρως του Νομού Αχαΐας, σαφώς αντελήφθησαν ότι μόνον δια των στενών επαφών και συνεργασίας με την Παγκαλαβρυτιήν Ενωσιν θα καταστή εφικτή η επιτάχυνσις της επιλύσεως των Καλαβρυτινών προβλημάτων. Ακριβώς δι’ αυτό σχεδόν το σύνολον των συλλόγων τούτων εξιουσιοδότησαν την Παγκαλαβρυτινήν Ενωσιν, όπως ενεργή εξ ονόματος και αυτών δια τα γενικά ζητήματα της επαρχίας. Τα ζητήματα ταύτα – σχεδόν άπαντα – έχουν κατά κόρον μελετηθή υφ’ ημών και άλλων, κατά καιρούς δε έχουν προβληθή και προς τους αρμοδίους και δια του τύπου. Δεν χρειάζεται επομένως νέα ανάλυσις, αλλά υπόμνησις. Εν μόνον ζήτημα επιθυμούμενν να επαναλάβωμε, διότι είναι σωστικόν και θεμελιώδες. Οι Καλαβρυτινοί, όπου γης ευρίσκονται, πρέπει να ενωθούν κατά τρόπον εκρηκτικόν, ίνα δεκδικήσουν τα δικαιώματά των, τα οποία συνίστανταιεις την ταχείαν επίλυσιν των προβλημάτων της επαρχίας Καλαβρύτων, τα οποία οι πολιτικοί του Νομού μας τα αγνοούν ή τα προωθούν με το σταγονόμετρον. Η πολυετής πείρα μου εις τα ζητήματα της επαρχίας μου δημιουργεί το χρέος, όπως απευθύνω τας κάτωθι επικλήσεις.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Παραμείνατε μακράν της πολιτικής. Οργανωθήτε ισχυρώς, διότι ούτω μόνον θα λύσετε τα ζητήματα των χωριών σας. Αναδείξατε αξίας ηγεσίας. Παραμείνατε Σιαμαίοι με την Παγκαλαβρυτινήν Ενωσιν και μη ξεχνάτε, ότι μόνον δια της στενής συνεργασίας όλων των απανταχού Καλαβρυτινών συλλόγων θα επιλυθούν τα ζητήματα της επαρχίας μας. Έμβλημα όλων των συλλόγων ας είναι έκαστος σύλλογος δι’ όλους τους άλλους και όλοι μαζί δια την σωτηρίαν της επαρχίας Καλαβρύτων

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Πρέπει να γνωρίζετε, ότι εάν οι Καλαβρυτινοί της επαρχίας Καλαβρύτων είναι ολίγοι και πιθανώτατα δεν υπολογίζονται, οι Καλαβρυτινοί όμως ολοκήρου του Ν. Αχαϊας υπερβαίνουν τοςυ 65.000 και ασφαλώς υπολογίζονται. Ακριβώς δι’ αυτό πρέπει να οργανωθείτε και να δείξετε τους οδόντας σας εκεί που πρέπει. Καλαβρυτινοί των πέντε αναταολικών Δήμων συσπειρωθήτε πέρξ του συλλόγου «Χελμός». Καλαβρυτινοί της πόλεως του Αιγίου και των πέριξ ενωθήτε υπό την σημαίαν του Καλαβρυτινού συλλόγου Αιγίου. Κλααβρυτινοί των Πατρών και των πέριξ πυκνώσατε κατά μάζας τας γραμμάς του Καλαβρυτινού συλλόγου Πατρών. Ο σύλλογος ούτος προώρισται να παίξη σπουδαίον ρόλον εις το συλλογικόν κίνημα του Νομού. Πρέπει να οργανωθή και ενισχυθεί όσον το συνατόν περσσότερον, ίνα ανταποκριθή εις την σπουδαίαν αποστολήν του.